Regulamin

Regulamin przewozów firmy AWP SP. z o.o. zwaną dalej Avabus, określający warunki przewozu osób, bagażu i rzeczy ważny od 01.12.2017 r. Niniejszy regulamin ustala się na podstawie art 4 Ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.-Prawo Przewozowe Dz. U. z 1995 r. Nr 119 poz. 575 z późniejszymi zmianami

Postanowienia ogólne

 1. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
  1. przewoźnik – AWP Sp. z o.o., NIP: 8762462275 , REGON: 362327226, 86-300 Grudziądz, ul. Rejtana 6
  2. pasażer – osoba fizyczna korzystająca z przejazdów przewoźnika.
  3. umowa przewozu – umowa zawierana pomiędzy przewoźnikiem a pasażerem, w której przewoźnik zobowiązuje się w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa do przewiezienia pasażera, a pasażer zobowiązuje się do zapłaty ustalonej ceny przy rezerwacji miejsca.
  4. bilet jednorazowy – dokument potwierdzający zawarcie umowy przewozu, uprawniający pasażera do jednokrotnego przejazdu busem przewoźnika, na określonej trasie, w określonym terminie i za ustaloną cenę.
  5. bagaż – pod tym pojęciem rozumie się bagaż podręczny oraz bagaż dodatkowy;
  6. bagaż podręczny – rzeczy wniesione przez pasażera do busa
  7. bagaż dodatkowy – rzeczy, nie będące bagażem podręcznym, umieszczone przez pasażera w miejscu wskazanym przez przewoźnika lub na ten cel przeznaczonym
  8. nadbagaż – bagaż dodatkowy nie będący wliczony w cena biletu za który jest naliczona opłata dodatkowa uregulowana u kierowcy. Nadbagaż należy zgłosić przy rezerwacji lub poinformować do dnia wyjazdu.
 2. Zamieszczone na stronie zdjęcia i opisy towarów wraz z oznaczeniem ich ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do składania ofert (zawarcia umowy) w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

Warunki przewozu

 1. Dokonanie nabycia biletu lub rezerwacji przejazdu drogą telefoniczną, za pomocą sms lub przez stronę www.avabus.pl oraz potwierdzenie przyjęcia rezerwacji przez Przewoźnika oznacza zawarcie umowy przewozu oraz akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Pasażer po dokonaniu rezerwacji winien dokonać opłaty za bilet w formie elektronicznej lub najpóźniej u kierowcy przed zajęciem miejsca.
 3. Pasażer korzystający z promocyjnego przejazdu jest zobowiązany posiadać przy sobie i okazywać na każde żądanie kierowcy ważny dokument uprawniający go do promocyjnego przejazdu.
 4. W przypadku niedokonania przez pasażera nabycia biletu przed rozpoczęciem przejazdu, umowa przewozu zawiera się przez samo zajęcie przez pasażera miejsca w busie przewoźnika. Podróżny ponosi wówczas konsekwencje natychmiastowego opuszczenia busa.
 5. Przewoźnik jest zwolniony z obowiązku przewozu, jak również ma prawo nie dopuścić do przewozu lub usunąć z busa pasażera, jeżeli:
  1. pasażer nie stosuje się do Regulaminu lub przepisów przewozowych.
  2. pasażer znajduje się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających (np. narkotyków).
  3. pasażer znajduje się w stanie wskazującym, iż jest chory, a skutki tej choroby mogą zagrażać współpasażerom.
  4. pasażer zachowuje się w sposób uciążliwy dla współpasażerów lub zagrażający bezpieczeństwu podróży.
  5. pasażer odmawia zapłacenia należności za przewóz.
  6. zachodzą okoliczności uniemożliwiające przewóz, których przewoźnik nie mógł uniknąć ani zapobiec ich skutkom.
 6. Przewoźnik ma prawo odmówić zawarcia umowy przewozu oraz zatrzymać bilet osoby, która weszła w jego posiadanie z naruszeniem prawa lub która z własnej winy nie jest w stanie wykazać, iż jest osobą, której dane osobowe zostały podane przy rezerwacji miejsca.
 7. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w przewozie i ich dalsze skutki spowodowane czynnikami administracyjnymi (w tym m.in. kontrolami policyjnymi, kontrolami Inspekcji Transportu Drogowego) oraz innymi czynnikami niezależnymi od przewoźnika (w szczególności warunkami atmosferycznymi, utrudnieniami w ruchu drogowym, problemami technicznymi).
 8. W przypadku opóźnień, zmian lub jakichkolwiek problemów ze znalezieniem busa wymagany jest kontakt pod numerem alarmowym +48 506 990 991. Ewentualne reklamacje nie będą uwzględniane w przypadku braku kontaktu telefonicznego ze strony Pasażera.
 9. W przypadku braku możliwości wykonania przewozu w danym dniu, przewoźnik zastrzega sobie prawo do przekierowania pasażera do innego przewoźnika, z zastrzeżeniem, że w pierwszej kolejności wybór pada na przewoźnika dysponującego takim samym taborem, jednakże w przypadku braku możliwości przewozu pasażera pojazdem o takim samym standardzie, przewoźnik może zlecić przewóz alternatywnymi pojazdami dostępnymi na danej trasie. Przewoźnik informuje o tym fakcie pasażera nie później niż 2 godziny przed planowanym wyjazdem. W przypadku braku zgody pasażera na zmianę przewoźnika, pasażer otrzymuje zwrot 100% wpłaconej kwoty.

Bilet

 1. Przewoźnik oferuje do sprzedaży następujące rodzaje biletów:
  1. Bilet jednorazowy.
  2. Bilet promocyjny: po okazaniu ważnego dokumentu uprawniającego do skorzystania z promocji oraz po podaniu pięciu ostatnich przejazdów podanych przy rezerwacji i po zaakceptowaniu je przez biuro przewoźnika.
 2. Obowiązujące u przewoźnika zniżki, ulgi, rabaty, promocje nie podlegają łączeniu.

Obowiązki pasażera

 1. Pasażer jest obowiązany do:
  1. oczekiwania w uzgodnionym miejscu co najmniej 15 min przed ustalonym czasem przyjazdu busa.
  2. okazania wymaganych dokumentów w przypadku kontroli
  3. przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących w przewozie drogowym oraz postanowień Regulaminu
  4. stosowania się do zaleceń kierowcy
  5. w busie fabrycznie wyposażonym w pasy bezpieczeństwa, pasażer ma obowiązek je zapiąć i utrzymać w tym stanie przez okres jazdy.
 2. Pasażer ponosi pełną odpowiedzialność za niezapięcie pasów bezpieczeństwa oraz pokrywa koszty nałożonych kar za to wykroczenie.
 3. Pasażer odpowiada za szkody wyrządzone przewoźnikowi (w tym w szczególności za zniszczenie urządzeń i wyposażenia) oraz za szkody wyrządzone przez niego współpasażerom.
 4. Pasażer odpowiada wobec w/w podmiotów również za szkody powstałe w związku z przewozem jego bagażu, chyba że szkody powstały z winy przewoźnika.
 5. Pasażer, który w sposób umyślny lub wskutek zaniedbania zanieczyszcza bus jest zobowiązany zapłacić przewoźnikowi kwotę stanowiącą równowartość kosztów poniesionych przez przewoźnika w związku z koniecznością całkowitego naprawienia szkody powstałej wskutek powyższych działań pasażera.
 6. Bagażu i zwierząt nie wolno umieszczać na miejscu przeznaczonych do siedzenia. Z wyjątkiem wykupienia dodatkowego miejsca za porozumieniem z biurem.
 7. Kierowca może odmówić przewozu osób nietrzeźwym i zachowującym się nieodpowiednio.
 8. Osoby zagrażające bezpieczeństwu lub porządkowi, mogą nie zostać wpuszczone do pojazdu lub z niego usunięcie przez kierowcę lub inne organy.
 9. Za zanieczyszczenie pojazdu przez pasażera powodujące konieczność jego zjazdu celem sprzątnięcia, pobrana będzie opłata specjalna.

Bagaż

 1. Limit bagażowy wynosi jedną torbę podróżną lub walizkę plus bagaż podręczny.
 2. Podlegają opłacie przedmioty stanowiące:
  1. Bagaż dodatkowy (za każdą następną torbę przewidziana jest opłata 10 euro lub jej równowartości w złotówkach). Cena dotycz nadbagażu o wielkości nie przekraczającej standardowej torby podróżnej lub walizki
  2. Wózki dziecięce
  3. Rowery
  4. Inne przedmioty dodatkowe zgłoszone przy rezerwacji.
 3. W przypadku niezgłoszenia dodatkowego bagażu przy dokonywaniu rezerwacji, kierowca ma prawo odmówić przewozu nadbagażu lub naliczyć dodatkową opłatę ustalaną indywidualnie.
 4. Sprzęt elektroniczny (np. komputery, aparaty fotograficzne, odtwarzacze muzyki, telefony), biżuterię, kamienie szlachetne, papiery wartościowe, złoto oraz pieniądze pasażer ma obowiązek przewozić w ramach bagażu podręcznego. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za szkody w w/w rzeczach w wypadku przewożenia ich przez pasażera w ramach bagażu dodatkowego.
 5. Zabrania się przewożenia broni, materiałów wybuchowych , żrących lub cuchnących i innych mogących w jakikolwiek sposób utrudnić pozostałym osobom korzystanie z pojazdu powodując zabrudzenie odzieży , uszkodzenie ciała pasażera lub pojazdu (ostre narzędzia , otwarte naczynia z farbą itp.).
 6. Odpowiedzialność za przewóz niedozwolonych środków, w tym wszelkiego rodzaju narkotyków, ponad dopuszczalnej ilości alkoholu, papierosów, etc. ponosi wyłącznie pasażer.
 7. W przypadku ujawnienia przez służby drogowe przewozu niedozwolonych środków, na pasażera może zostać nałożona dodatkowa opłata karna za opóźnienia wynikające z dodatkowego przestoju busa podczas kontroli.

Paczki, przesyłki

 1. Paczka powinna posiadać adres dostarczenia oraz numer kontaktowy odbiorcy i nadawcy przesyłki
 2. Zabrania się przewozu rzeczy, których przewóz jest niedozwolony na podstawie odrębnych przepisów.
 3. Kierowca w razie uzasadnionego podejrzenia może sprawdzić, czy zawartość przesyłki bagażowej nie narusza wyżej wymienionych warunków.

Przewóz zwierząt

 1. Przewoźnik dopuszcza przewóz małych zwierząt takich jak koty, psy w specjalnie przystosowanych do przewozu klatkach lub kontenerach.
 2. Przewoźnik pobiera dodatkową opłatę uzgodnioną indywidualnie.
 3. Pasażer jest w pełni odpowiedzialny za przewożone zwierzę oraz za wyrządzone przez zwierzę szkody zarówno na mieniu przewoźnika, jak i pozostałych pasażerów.
 4. Przewoźnik dopuszcza transport zwierząt na zlecenie. W takim przypadku zwierzę powinno posiadać kompletną, wymaganą prawem dokumentację, smycz, obrożę, miskę oraz karmę niezbędną w trakcie podróży.
 5. Przewoźnik nie odpowiada za stan zdrowia przewożonych zwierząt.
 6. Przewoźnik nie odpowiada za ewentualny zgon zwierzęcia wywołany stresem lub chorobą lokomocyjną podczas podróży, jak i po zakończonej podróży.

Promocje

 1. Co 6 przejazd 50%. Do skorzystania z promocji wymagana jest karta promocyjna na której powinno znajdować się imię i nazwisko pasażera wpisane przez kierowcę oraz pieczątki lub hologramy z datami i podpisem kierowcy.
 2. Pasażer chcący skorzystać z promocji zobowiązany jest zgłosić rezerwację przynajmniej tydzień przed wyjazdem.
 3. Pasażer może posiadać tylko jedną kartę promocyjną upoważniającą go do promocyjnego przejazdu.
 4. Pasażer nie może upoważnić osoby trzeciej do skorzystania z promocji. Warunki korzystania z promocji „szósty przejazd za 50%” Osoba która chce skorzystać z promocji powinna przy rezerwacji zgłosić ten fakt i podać pięć ostatnich dat przejazdów. Po sprawdzeniu wszystkich dat i potwierdzeniu przez biuro osoba może skorzystać z przejazdu za 50 %. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za błędnie lub nieczytelnie wpisaną datę przejazd. Z promocji można skorzystać w okresie 12 miesięcy licząc od pierwszej daty.

Rezerwacja

 1. Rezerwacje przyjmowane są telefonicznie lub drogą elektroniczną ( formularz rezerwacyjny na stronie www.avabus.pl, sms lub telefon na numer +48 506 990 991
 2. Przy rezerwacji wymagane jest podanie faktycznych danych osobowych oraz prawidłowych adresów podróży.
 3. Opłaty za rezerwację dokonywane mogą być drogą elektroniczną – system płatności internetowych, kartą płatniczą, blik oraz gotówką u kierowcy. W przypadku płatności gotówką u kierowcy wymagana jest odliczona kwota. Kierowca nie posiada przy sobie gotówki.
 4. Wymagane jest potwierdzenie rezerwacji w terminie 24 h przed planowanym wyjazdem. W przypadku braku nieopłaconej rezerwacji, zostaje ona automatycznie anulowana. Potwierdzenia przyjmujemy do godziny 18:00 dzień przed wyjazdem.
 5. Informacje dotyczące przewozu osób przez firmę Avabus można uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu wskazanym na stronie internetowej www.avabus.pl w godzinach 7:00 – 20:00.
 6. Przewoźnik ma prawo odmówić przyjęcia rezerwacji nie podając przyczyny oraz ma prawo do anulowania rezerwacji z przyczyn niezależnych od niego.
 7. Przewoźnik ma prawo do przekazania klienta innemu przewoźnikowi z przyczyn niezależnych od niego.
 8. Przewóz dzieci oraz ich wiek musi być wcześniej zgłoszony u Przewoźnika ze względu na wymogi bezpieczeństwa foteliki i podstawki dla dzieci.

Odstąpienie od umowy

 1. Pasażerowi przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej umowy. W przypadku odstąpienia od umowy z winy nie leżącej po stronie przewoźnika lub rezygnacji z przejazdu, przewoźnik pobierze opłatę manipulacyjną w wysokości:
  1. od 14 dni do 48 godzin przed wyjazdem 25% wartości biletu
  2. od 48 godzin do 24 godzin przed wyjazdem 50% wartości biletu,
  3. poniżej 24 godzin przed wyjazdem 100% wartości biletu.
 2. W przypadku niezgłoszenia się Pasażera na odjazd busa, Przewoźnik ma prawo do potrącenia lub dochodzenia zapłaty 100 % wartości biletu. Rezerwacja przejazdu jest równoznaczna z zawarciem umowy konsumenckiej. W przypadku rezygnacji i nieopłacenia opłaty manipulacyjnej przewoźnik przekazuje roszczenie na drogę postępowania sądowego.

Reklamacja

 1. Wszelkie reklamacje wynikające z realizacji umowy przewozu należy kierować w formie elektronicznej na e-mail: biuro@avabus.pl
 2. Reklamacje należy składać w terminie miesiąca od zaistnienia zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji.
 3. W wypadku niedokonania przez pasażera zgłoszenia reklamacji drogą elektroniczną przewoźnik odmawia przyjęcia go do rozpatrzenia.
 4. Reklamacje może składać wyłączenie pasażer. Za małoletniego reklamacje składa jego przedstawiciel ustawowy.
 5. Reklamacja powinna zawierać: dane osobowe pasażera, opis okoliczności, w których zaistniało zdarzenie będące przedmiotem reklamacji, opis i udokumentowanie doznanej szkody i jej wysokości, opis okoliczności wskazujących na związek przyczynowy pomiędzy zdarzeniem będącym podstawą reklamacji a szkodą, wskazanie sposobu rekompensaty szkody.
 6. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni, od dnia złożenia.
 7. W sprawach nieuregulowanych powyższym regulaminem zastosowanie mają następujące przepisy: • ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe (j.t. Dz. U. z 2000 r. nr 50, poz. 601; z późn. zmian.); • ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93; z późn. zmian.).
Wybierz walutę
PLN Złoty polski
EUR Euro